കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ്
വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം.
695033
Ph: 0471-2305193, 0471-2305230,
0471-2301741, 0471-2301740 (Fax)
e-mail : cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് (അനക്സ്)
മൂന്നാം നില, KSRTC ബിൽഡിംഗ്
തമ്പാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം.
695001
റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

ഏഴാം നില , റവന്യൂ ടവർ,
എറണാകുളം. Ph: 0484-2365824
e-mail: rjdsl.lot@kerala.gov.in

റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

മൂന്നാം നില, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ്
ചക്കോരത്തുകുളം പി.ഒ
കോഴിക്കോട്.
Pin-673006
phone:0495-2765353
e mail:iawkkd17@gmail.com

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് (ഹെഡ് ഓഫീസ്)

മൂന്നാം നില, KSRTC ബിൽഡിംഗ്
തമ്പാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം.
Phone: 0471-232552
E mail:  kslaswfbho@gmail.com

ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ : ലോട്ടറി സംബന്ധമായ പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നതിന് : 1800 425 8474