ക്രമ.നം.

ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരുകൾ

കാലാവധി

1

ശ്രീ. കെ. സയ്യദ് മുഹമ്മദ്

1/09/1967-24/04/1968

2

ശ്രീ. എസ്.അപ്പദുര അയ്യർ

25/04/1968-31/05/1968

3

ശ്രീ. കെ.അനന്തൻ പിളള

01/06/1968-24/01/1969

4


ശ്രീ. കെ.വി. തോമസ്

25/01/1969-25/11/1969

5

ശ്രീ. വി. വേലായുധൻ നായർ

26/11/1969-12/11/1970

6

ശ്രീ. കെ.എ. ഏബ്രഹാം

13/11/1970-20/12/1970

7

ശ്രീ. കെ.പി. തേവൻ

21/12/1970-20/11/1973

8


ശ്രീ. വി.കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

21/11/1973-31/03/1980

9

ശ്രീ. കെ.എസ്. കൃഷ്ണൻ പിളള

01/04/1980-30/06/1980

10


ശ്രീ. വി.കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

01/07/1980-31/05/1981

11

ശ്രീ. കെ. മാധവൻ പിളള

01/06/1981-31/05/1986

12

ശ്രീ. സി.വി. തോമസ്

01/06/1986-31/01/1990

13

ശ്രീ. കെ. പി. മുഹമ്മദ്

01/02/1990-31/08/1993

14


ശ്രീ. ജി. കൃഷ്ണൻ നായർ

01/09/1993-30/04/1995

15


ശ്രീ. കെ.എൻ. ഗോപിനാഥൻ ആചാരി

01/05/1995-30/04/1996

16

ശ്രീ. എ. ശശിധരൻ നായർ

01/05/1996-31/01/2001

17

ശ്രീ. പി.കെ. വിജയൻ (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

01/02/2001-28/03/2003

18

ശ്രീമതി. വി.എ. സരളമ്മ (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

29/03/2003-12/10/2003

19

ശ്രീ. കെ. സുരേഷ് കുമാർ ഐ.എ.എസ്.

13/10/2003-20/09/2004

20


ശ്രീ. റ്റി.ജബ്ബാർ (ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

21/09/2004-30/09/2004

21


ശ്രീ. ഇ. അയ്യപ്പൻ ഐ.എ.എസ്

01/10/2004-28/04/2005

22


ശ്രീ. എ. ഷാജഹാൻ ഐ.എ.എസ്

29/04/2005-31/07/2006

23

ശ്രീ. റ്റി. ആൻറണി ഐ.എ.എസ്

31/07/2006-10/09/2007

24


ശ്രീ. എം. അബ്ദുൾ കരീം (ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

11/09/2007-21/09/2007

25


ശ്രീ. അശ്വിനികുമാർ റായ് ഐ.എ.എസ്

22/09/2007-10/04/2008

26

ശ്രീ. എം. സത്യരാജ് (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

11/04/2008-22/06/2008

27

ശ്രീ. വി. ഗോപിനാഥൻ ഐ. എഫ്. എസ്

 23/06/2008-05/08/2009

28

ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി (ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി, ഫിനാൻസ്) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്)

6/08/2009-31/03/2010

29

ശ്രീമതി. ജി. തെരേസ (അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

01/04/2010-21/07/2010

29


ശ്രീ. ബിജു പ്രഭാകർ ഐ.എ.എസ്

21/07/2010-18/04/2013

30

ശ്രീമതി. ജി. തെരേസ (അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

23/03/2011-02/05/2011

31

ശ്രീ, വി.എസ്. സുഭാഷ് ചന്ദ് (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

21/01/2012-15/02/2012

32.

ശ്രീ. കെ. ഉണ്ണി മാധവൻ (അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

06/10/2012-01/12/2012.

06/02/2013-01/03/2013

19/04/2013-30/06/2013

33.


ശ്രീ. എം. നന്ദകുമാർ ഐ.എ.എസ്

01/07/2013-18/08/2014

34.

ശ്രീ. കെ. ഉണ്ണി മാധവൻ (അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്

10/03/2014-10/04/2014

35.

മിസ്. ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് ഐ.എ.എസ്

19/08/2014-02/10/2014

36


ശ്രീ. ഇ. ജെ. ജയരാജ് ഐ.പി.എസ്

03/10/2014-17/06/2015

37

ശ്രീമതി. മിനി ആൻറണി ഐ.എ.എസ്

17/06/2015 -22/12/2015

38

ശ്രീ. ഹിമാൻഷു കുമാർ റായ് ഐ.എ.എസ്

22/12/2015 -01/04/2016

39

ഡോക്ടർ. എസ്. കാർത്തികേയൻ ഐ.എ.എസ്

01/04/2016 -25/8/2017

40.


ശ്രീമതി. റ്റി, സുരേഷ് കുമാരി (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്)

12/05/2017-31/05/2017

41.

ശ്രീ. വെങ്കിടേശപതി ഐ.എ.എസ്

25/08/2017-20/11/2017

42.

ശ്രീ. എസ്. ഷാനവാസ് ഐ.എ.എസ്

24/11/2017-23/08/2018

43.

ശ്രീ. രാജഗോപാൽ ( അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്)

28/06/2018-16/08/2018

44.

ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന ഐ.എ.എസ്

23/08/2018 -26/06/2019

45.

ശ്രീ. രാജഗോപാൽ ( അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്)

31/12/2018 -13/03/2019

46.

ശ്രീ. അമിത് മീണ ഐ.എ.എസ്

26/06/2019 -25/03/2021

46.

ശ്രീമതി. എം.ആർ. സുധ (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്)

12/07/2019 - 30/07/2019

46.

ശ്രീ. രാജഗോപാൽ ( അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്)

02/12/2019 - 27/12/2019

46.

ഡോക്ടർ. എസ്. കാർത്തികേയൻ ഐ.എ.എസ് 

31/03/2021 - 27/08/2021

46.

ശ്രീ. നൗഷാദ് പി.എം. (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ) ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ്)

28/08/2021 - 16/09/2021

46.

ഡോക്ടർ. അദീല അബ്ദുളള ഐ.എ.എസ് 

16/09/2021 - 18/10/2021

46.

ശ്രീ. എബ്രഹാം റെൻ. എസ്. ഐ.ആർ.എസ്.

18/10/2021 - തുടരുന്നു