ഓഫീസ് അധികാരികൾ

ഓഫീസർമാർ

ഫോൺ നമ്പർ (ലാൻഡ്)

മൊബൈൽ നമ്പർ

ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി

ഡോ.രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ. IAS

സെക്രട്ടറി (നികുതി വകുപ്പ്)
റൂം നമ്പർ. 396, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, സൗത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിനു സമീപം , മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്.

0471- 2518292,
2327586

9868861954

acs.finance@kerala.gov.in

rajeshks@ias.nic.in

ശ്രീ.എബ്രഹാം റെൻ. എസ് IRS

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ് ,വികാസ് ഭവൻ തിരുവനന്തപുരം.

0471-2305230

9446830500

cru.dir.lotteries@kerala.gov.in 

ശ്രീമതി. സുചിത്ര കൃഷ്ണൻ

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ഓപ്പറേഷൻസ് )
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം
 0471-2305230 9946422127 

cru.dir.lotteries@kerala.gov.in

ശ്രീമതി . മായ .എൻ . പിള്ള  

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ( അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9496004047

cru.dir.lotteries@kerala.gov.in

ശ്രീ. മനോജ് പി

റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ഏഴാം നില ,റവന്യൂടവർ, ബോട്ട് ജട്ടിക്കു സമീപം
എറണാകുളം  പിൻ-682511

0484-2365824

9495193100

rjdsl.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. അനിൽകുമാർ എസ്

റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
മൂന്നാം നില, ഹൗസിംഗ്  ബോർഡ് ഓഫീസ്  കോംപ്ലക്സ്
ചക്കോരത്തുകുളം പി ഓ
കോഴിക്കോട്,  പിൻ-673006

0495-2765353

9495268494

iawkkd.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ . അജി ജയകുമാർ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സമ്മാനം )
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9496004041

dslprize.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. എം.രാജ്കപൂർ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സെയിൽസ് & പ്രിന്റിങ്)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9496004049

dslsales.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. അനിൽകുമാർ ആർ 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (നവീകരണം, ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ്)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9495193100

dslmod.lot@kerala.gov.in
dslvigilance.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. സൂര്യ എസ് എസ്   

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം.

0471-2305193

9495530414

dslaudit.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. മനോജ് എം പി

ലോ ഓഫീസർ
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം.

0471-2305193

9656178331

dslvigilance.lot@kerala.gov.inപബ്ലിസിറ്റി  ഓഫീസർ
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9447404843

dslpub.lot@kerala.gov.in

 

അക്കൗണ്ട്സ്  ഓഫീസർ
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9447102279

dslaccounts.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ക്രിസ്റ്റി മൈക്കിൾ

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ
(സെയിൽസ് & പ്രിന്റിങ്)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9496004049

dslsales.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. എ.നൗഷാദ്

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ (ഇന്റെർണൽ  വിജിലൻസ് &ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9496004060

dslmod.lot@kerala.gov.in


ശ്രീ. ജയകുമാർ . ആർ  
 
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ (HQ-സമ്മാനം)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ ,തിരുവനന്തപുരം

0471-2305193

9496004048

dslprize.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. സജിത വി എസ്‌ 

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ (HQ-സമ്മാനം)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ്
വികാസ് ഭവൻ തിരുവനന്തപുരം

0471-2321422

9496004051

dslprize.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. മിത്ര ഡി.എസ്.

ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ് ,
മൂന്നാം നില  KSRTC ടെർമിനൽ കോംപ്ലക്സ്, തമ്പാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം.

0471-2305193

9496004050

dlotvm.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. സലീന ബീവി

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
സെന്റ് തോമസ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
കൊല്ലം-1


0474-2746414

9496004052

dloklm.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ജിജി. എൻ.ആർ

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ് ,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
പത്തനംതിട്ട പിൻ-689645


0468-2322709

9496004054

dlopta.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ബി കെ വിജയലക്ഷ്മി

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ്,
ഒന്നാം നില, ബോട്ട് ജെട്ടി, തത്തംപിളളി പി ഓ, ആലപ്പുഴ, പിൻ-688013

0477-2252292

9497614448

dloalp.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. കെ. എസ് . അനിൽകുമാർ

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില
യൂണിയൻ ക്ലബ് റോഡ് കോട്ടയം  , പിൻ-686001

0481-2560756

9496004055

dloktm.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി . ലിസിയമ്മ ജോർജ്ജ്

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ് , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ,
ചാക്കോ മോളി സ്ക്വയർ,പുളിമൂട്ടിൽ ബിൽഡിംഗ്,
ധന്വന്തരി ജംഗ്ഷൻ ,തൊടുപുഴ
ഇടുക്കി, Pin-685584

0486-222416

9496004056

dloidk.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ഡി.ബിജു

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
ഏഴാം നില, റവന്യൂ ടവർ, പാർക്ക് അവന്യൂ റോഡ് , ബോട്ട് ജെട്ടി ,
എറണാകുളം, KC-II, Pin-682511

0484-2351182

9496004057

 

dloekm.lot@kerala.gov.in 

 

ശ്രീ. പി. എ .ഷാജു  

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
തൃശ്ശൂർ
Pin - 680003

0487-2360492

9496004058

dlotsr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി  ഷാഹിത കെ.എസ്

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പാലക്കാട്, Pin-678001

0491-2505535

9496004059

dlopkd.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ.  ബി. എൽ . അനിൽകുമാർ

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
മലപ്പുറം  Pin-676505

 

0483-2734816

9496004060

dlompm.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. രാജേഷ് കുമാർ . എസ്  

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
 മൂന്നാം നില, ഹൗസിംഗ്  ബോർഡ് ഓഫീസ്  കോംപ്ലക്സ്
ചക്കോരത്തുകുളം പി ഓ കോഴിക്കോട്,  പിൻ-673006

0495-2765353

9496004061

iawkkd.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. പി.സജുകുമാർ  

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കോഴിക്കോട്, Pin-673020

 

0495-2371572

9496004061

dlokkd.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. കവിത .വി. നാഥ്

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
എം.ജി.റ്റി ബിൽഡിംഗ്   
സിവിൽ സ്റ്റേഷനു  സമീപം
കൽപ്പറ്റ
വയനാട്  , Pin-673121

0493-6204686

9496004062

dlownd.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. കെ. ഹരീഷ

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കണ്ണൂർ Pin-670002
 0497-2700803 9496004063 dloknr.lot@kerala.gov.in 
ശ്രീ. എം. കെ. രജിത് കുമാർ 
 
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ
ജില്ലാ  ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
രണ്ടാംനില എഫ് ബ്ലോക്ക്, വിദ്യാ  നഗർ പി.ഓ
കാസറഗോഡ്   
Pin-671123

0499-4256150

9496004064

dloksd.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ക്രിസ്റ്റഫർ. പി

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി സബ് ഓഫീസ്
വി.പി. ബിൽഡിംഗ്
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്
നെയ്യാറ്റിൻകര പി.ഓ തിരുവനന്തപുരം Pin-695121

0487-2360592

8590167479

lotsonta.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ജോസ് ഡി. ആർ

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
ആറ്റിങ്ങൽ
മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ
ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം
Pin-695101

0471-222012

9495408106

lotsoatl.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ആലീസ്  മാത്യു

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം
ഇടക്കുളങ്ങര  പി ഓ
കരുനാഗപ്പള്ളി
കൊല്ലം  , Pin-690523

0476-2660101

8075473883


lotsoknp.lot@kerala.gov.in

 

 

ശ്രീമതി. ഷീന എസ് .എസ്   

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
പുനലൂർ
മുനിസിപ്പൽ റസ്റ്റ് ഹൗസ്  ബിൽഡിംഗ്
തൂക്കുപാലത്തിനു എതിർവശം
ടി. ബി . ജംഗ്ഷൻ
പുനലൂർ, കൊല്ലം
Pin-691305

0475-2223588

8075880105

lotsoplr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ആർ. സിനി

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി സബ് ഓഫീസ്
അടൂർ
റവന്യൂ ടവർ, ഹൗസിങ് ബോർഡ് കോംപ്ലക്സ്
അഞ്ചാം നില , അടൂർ,
പത്തനംതിട്ട  Pin-691523

0473-4225112

7511149211

lotsoadr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ശ്രീകല. എസ്

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി സബ് ഓഫീസ്
കായംകുളം
മേടമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ പഴയ വെയർ ഹൗസിങ് ഗോഡൗണിന്  സമീപം, കായംകുളം പി.ഓ
ആലപ്പുഴ   
Pin-690502

0479-2440485

8606225981

lotsokym.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ഷാമിനാസ്  വി.എം

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
ചേർത്തല  
കോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ, ചേർത്തല  
ആലപ്പുഴ   
Pin-688524

0478-2815940

9995047191

lotsocra.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. മധുസൂദന കൈമൾ  സി. എൻ  

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി   ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
വൈക്കം   
റോയൽ ടവർ, കൊച്ചുകവല
വൈക്കം പി. ഓ.
കോട്ടയം   
Pin-686141

0482-9221380

6282259828

lotsovkm.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. അഭിലാഷ് റ്റി
 
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
അടിമാലി    
കണ്ണാട്ട്  ബിൽഡിംഗ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസിനു  സമീപം
അടിമാലി പി ഓ
ഇടുക്കി Pin-685561

0486-4226888

8075061491

lotsoady.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ജോഷി മോൻ .കെ. അലക്സ്   

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി   ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
കട്ടപ്പന
മൂന്നാംനില, ഹൗസിങ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ
കട്ടപ്പന
Pin-685508

0486-825144

9895164142

lotsoktp.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ലതീഷ് .എൻ.ഹെസക്കിയേൽ
    
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി   ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
നെല്ലിക്കൽ കോംപ്ലക്സ്
സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷൻ
വെല്ലൂർക്കോണം
മൂവാറ്റുപുഴ മാർക്കറ്റ് പി ഓ
മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം  
Pin-686673

0485-2813831

9495214701

lotsomvp.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ജിതിൻ .ജി 
   
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി സബ് ഓഫീസ്
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
തൃശ്ശൂർ Pin-680125

0487-2503424

9496323958

lotsoijk.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. സുജാത .പി  
   
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
ഗുരുവായൂർ
മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ്
ചാവക്കാട് പി ഓ
ഗുരുവായൂർ
തൃശ്ശൂർ Pin-680506

0487-2503424

9495041158

lotsogvr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ലൗലിദാസ്. എ
   
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി   ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
ചിറ്റൂർ
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കച്ചേരിമേട്, ചിറ്റൂർ പി ഓ
പാലക്കാട്.

0492-3222699

9061996254

lotsoctr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. ജോസഫ് സി. ആർ  
   
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
പട്ടാമ്പി
XII/53, സിറ്റി പ്ലാസാ ബിൽഡിംഗ്  മിനി സിവിൽസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം
പട്ടാമ്പി പി ഓ
പാലക്കാട് - Pin-679303

0466-2211089

8907665915

lotsoptb.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. സഞ്ജീവ് കെ വിശ്വനാഥ്      

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി സബ് ഓഫീസ്
തിരൂർ
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
തിരൂർ,
മലപ്പുറം - Pin-676101

0494-2974816

9947614397

lotsotrr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. സജീഷ് ബി
       
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
വടകര
ക്യുൻസ് റോഡ്
വടകര
കോഴിക്കോട് - Pin-673101

0496-2522121

 8907665915

 

lotsovdk.lot@kerala.gov.in 

 

ശ്രീ. അബ്‌ദുൾ ജലീബ് എസ്        

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
താമരശ്ശേരി
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
താമരശ്ശേരി
കോഴിക്കോട് - Pin-673573

0495-2220262

9745856877

lotsotmr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. സന്ദേശ് . സി.ബി
         
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
മാനന്തവാടി
വള്ളിയൂർക്കാവ്
ആറാട്ടുതറ പി.ഓ
മാനന്തവാടി
വയനാട്  - Pin-670645

0493-5245639

8138099333

lotsomnv.lot@kerala.gov.in

ശ്രീ. മെഹബൂബ് കരുവാറ്റപുരയിൽ
         
അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി   ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി  സബ് ഓഫീസ്
പയ്യന്നൂർ
രണ്ടാംനില, റൂം നമ്പർ. 21
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പയ്യന്നൂർ പി ഓ
കണ്ണൂർ  - Pin-670307

0498-5208020

9447543302

lotsopnr.lot@kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ജയലക്ഷമി. എസ്         

അസിസ്റ്റന്റ്  ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി  ഓഫീസർ,
ഭാഗ്യക്കുറി സബ് ഓഫീസ്
റൂം നമ്പർ - ബി 11
മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
മാരിയമ്മൻ കോവിലിനു സമീപം
പുതിയ കോട്ട
കാഞ്ഞങ്ങാട് - Pin-671315

0467-2205150

9074353969

lotsokgd.lot@kerala.gov.in